Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Door het plaatsen van een bestelling of het aanvaarden van een offerte bevestigt de opdrachtgever dat deze integraal akkoord gaat met de verkoopsvoorwaarden van iQ3 Home Intelligence BVBA.

1.2. Op de tussen opdrachtgever enerzijds en iQ3 Home Intelligence BVBA anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij iQ3 Home Intelligence BVBA, schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

Artikel 2: Aanbieding en overeenkomst

2.1. Iedere door iQ3 Home Intelligence BVBA uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW (en eventuele Recupel-bijdrage), iQ3 Home Intelligence BVBA, schriftelijk, afwijkingen heeft vastgelegd. Prijzen en specificaties onder voorbehoud afhankelijk van de marktontwikkelingen, typefouten voorbehouden.

2.2. Vermeldingen van gegevens van welke aard ook, vermeld in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze gegevens zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door iQ3 Home Intelligence BVBA schriftelijk is bevestigd.

2.3. De opdrachtgever heeft het recht aan iQ3 Home Intelligence BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstovereenkomst. Uitzondering hierop zijn de verzendingskosten, die ten laste vallen van de opdrachtgever. Bij terugzending dient de opdrachtgever de materialen in hun oorspronkelijke gesloten verpakking, met inbegrip van alle documenten, aangetekend terug te sturen aan iQ3 Home Intelligence BVBA. Na controle van het teruggezonden goed, zal iQ3 Home Intelligence BVBA de waarde, binnen de 30 dagen, terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

2.4. De overeenkomst geldt als gesloten na ontvangst van de aanvaarding van een aanbod, tenzij iQ3 Home Intelligence BVBA binnen veertien dagen na die ontvangst haar aanbod schriftelijk heeft herroepen.

Artikel 3: Aflevering en risico-overgang

3.1. Tenzij anders overeengekomen of tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, geschiedt aflevering in de vestiging van iQ3 Home Intelligence BVBA, waarna de zaken worden opgeslagen of reizen voor rekening en risico van opdrachtgever.

3.2. De wijze van verpakking en van verzending wordt bepaald door iQ3 Home Intelligence BVBA.

Artikel 4: Prijzen

4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geformuleerd zijn alle prijzen exclusief porto, installatie, implementatie, conversie, reis, verblijf en andere bijkomende kosten, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Vervoer - en opslagkosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door ingeschakelde derden in rekening gebracht.

4.3. De door iQ3 Home Intelligence BVBA opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden, is iQ3 Home Intelligence BVBA bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen vanaf het tijdstip gelegen drie maanden na overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

5.1. iQ3 Home Intelligence BVBA behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te verlangen.

5.2. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na hetverrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat iQ3 Home Intelligence BVBA een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van iQ3 Home Intelligence BVBA, zoals vermeld op de factuur, en wel binnen acht dagen na factuurdatum (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen).

5.3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde bedragenstipt te betalen op de vervaldag, is hij - van rechtswege en zonder ingebrekestelling - een intrest verschuldigd van 12% per jaar op het verschuldigd saldo, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% berekend op het verschuldigd saldo met een minimum van 50 euro. Bovendien heeft iQ3 Home Intelligence BVBA van rechtswege onmiddellijk het recht de vordering uit handen te gegeven, in welk geval opdrachtgever, naast het alsdan verschuldigde bedrag, tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten, de hoogte van de eerstgenoemde kosten bij voorbaat vast te stellen op 15% van dit bedrag, met een minimum van 150 euro, beide exclusief BTW.

Artikel 6. Medewerking

6.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, de overeengekomen prestatie door iQ3 Home Intelligence BVBA niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot levering, zal iQ3 Home Intelligence BVBA voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door iQ3 Home Intelligence BVBA gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.

Artikel 7. Levertijden

7.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van iQ3 Home Intelligence BVBA en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht. Levertermijnen zijn slechts een richtlijn, en gaan pas in na ontvangst van de betaling. 

7.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders als door overmacht, zal iQ3 Home Intelligence BVBA, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van iQ3 Home Intelligence BVBA, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan iQ3 Home Intelligence BVBA zijn voldaan.

Artikel 9. Garantie

9.1. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zal iQ3 Home Intelligence BVBA gedurende een periode, zoals vastgesteld door de fabrikant, na levering ontwerp en fabrieksfouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening laten herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en indien de betreffende zaken bij iQ3 Home Intelligence BVBA worden aangeleverd. Het al dan niet onder garantie herstellen dan wel leveren van nieuwe apparatuur is ter beoordeling van de fabrikant. Transportkosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

9.2. De bovenvermelde garantie strekt nimmer verder dan de garantiebepalingen van de desbetreffende fabrikant of importeur en wordt derhalve zo nodig door diens bepalingen beperkt.

9.3. Alle programmatuur is van garantie uitgesloten.

9.4. Herstel van verloren gegaan gegevens valt nimmer onder garantie.

9.5. Reparatie van door iQ3 Home Intelligence BVBA geleverde zaken, welke niet door iQ3 Home Intelligence BVBA is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bij voorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan iQ3 Home Intelligence BVBA toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

9.6. iQ3 Home Intelligence BVBA is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens iQ3 Home Intelligence BVBA.

9.7. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van de fabrikant.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. iQ3 Home Intelligence BVBA is tot geen ander prestatie gehouden dan dit zoals verwoord in artikel 9.

10.2. iQ3 Home Intelligence BVBA is met name niet aansprakelijk voor alle schades, uit welke hoofde of oorzaak dan ook, welke de opdrachtgever lijdt of heeft geleden.

10.3. Onder schades en/of schade wordt uitdrukkelijk directe en/of indirecte (gevolg)schade verstaan.

10.4. Indien bovenstaande bepalingen op enigerlei wijze terzijde worden gesteld, is iQ3 Home Intelligence BVBA slechts aansprakelijk tot het bedrag dat met de betreffende overeenkomst is gemoeid

Artikel 11. Betwistingen 

11.1. De overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht.

11.2. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

 

Locatie

Contacteer ons

iQ3 Home Intelligence BVBA

 

Ekselsebaan 2, 3940 Hechtel

België

+32 11 75 88 38

+32 473 52 14 69

 

Contacteer Ons